Projecte TIC

El nostre centre aposta decididament per la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació dins de la vida escolar.

En aquest nou curs 2020-21, apostam decididament per les noves tecnologies renovant el nostre Projecte TIC

La importància de les TIC

La irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació obre grans possibilitats i alhora planteja noves exigències al nostre sistema educatiu, davant la gran oportunitat que suposa el poder emprar nous enfocaments metodològics i cientificotècnics.

L'avanç tecnològic

Es forja llavors una escola que tendeix, al mateix temps que la societat, cap a un coneixement basat en l'avanç tecnològic, en la ciència i la cultura.

Oferta educativa i de de qualitat

Desafia al futur innovant, adaptant-se al canvi, elaborant noves estratègies, solucions i propostes que acosten una mica més l'una a l'altra. D'aquesta manera s'augmenta la qualitat de l'oferta educativa