Projecte Educatiu

El nostre centre ha construït una oferta educativa que es sustenta sobre una sèrie de plantejaments bàsics, que defineixen el nostre decàleg educatiu.

Ha d'apuntar al desenvolupament de totes les dimensions de la personalitat de l'alumnat. Això exigeix ​​que avancem cap a una concepció més integrada de l'infant, en la qual no es facin distincions entre la seva formació intel·lectual i la seva formació personal, afectiva o social.

Des d'aquesta perspectiva, l'educació integral s'ha d'entendre des del punt de vista de programes educatius amplis, sostinguts sobre experiències d'aprenentatges significatius, variats i rics, on es reconeguin i estimulin les diferents maneres d'aprendre i les característiques personals de cada estudiant.

Concebre

L'educació com un procés integral que apunta el desenvolupament harmònic de totes les dimensions de la personalitat de l'alumnat.

Enfocar

L'aprenentatge com un procés de construcció personal en què l'alumnat ha d'exercir un paper protagonista i actiu.

Adaptar

L'ensenyament a les necessitats de cada alumne/a, articulant les mesures d'atenció a la diversitat que siguin necessàries.

Promoure

L'interès i la curiositat de l'alumnat per l'entorn físic, social i cultural, a través de situacions basades en l'observació, el descobriment i la investigació.

Connectar

El procés educatiu amb la vida, fent explícita la rellevància, funcionalitat i utilitat dels aprenentatges.

Educar

Alumnes capaços conviure de manera constructiva i participar activament en la vida de l'escola. 

Considerar

L'art com una eina fonamental per al desenvolupament harmònic de l'individu.

Ampliar

Les possibilitats comunicatives de l'alumnat potenciant les seves competències lingüístiques en més d'una llengua i formant-los en la utilització de les noves tecnologies com a vehicle d'obertura a el món.